Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք:

Կայքում Դուք կարող եք համապարփակ տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության գնումների համակարգի վերաբերյալ: Հուսով ենք, որ կայքը Ձեզ համար օգտակար կլինի և կնպաստի հանրային միջոցների ծախսման գործընթացի բարելավմանը, ինչն իր դրական ազդեցությունը կունենա Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում:

Գնումների հայտարարություններ
Գնումների հայտարարություններ
Գնումների հայտարարություններ
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
Գնումների համակարգողների որակավորում և վերապատրաստում
Գնումների համակարգողների որակավորում և վերապատրաստում
Բողոքարկում
Բողոքարկում

Թեժ գիծ/աջակցման ծառայություն +374 (11) 289 321